سامانه مدیریت اسناد و مدارک دیجیتال
Soha Library
نسخه دیجیتال0/ موضوع 231 / عنوان 210,500
سریالعنواننویسندهموضوعناشرمحل نشرفایل ضمیمهنوع عنوانراهنمای مکان کتابکتابخانه
208405نحوه انجام تحقیقات اجتماعی-علوم اجتماعيانتشارات روش--کتاب2/5/10کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208404روشهای تجربی تحقیق اجتماعی-علوم اجتماعيمعاونت فرهنگی آستان قدس رضوی--کتاب2/5/9کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208403تحقیق چند روشی در علوم اجتماعی؛ ترکیب اسلوب ها-علوم اجتماعيانتشارات زر--کتاب2/5/8کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208402چگونگی انجام مطالعات اجتماعی-علوم اجتماعيانتشارات امیرکبیر--کتاب2/5/7کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208401تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی؛ جلد دوم کتاب "کندوکاوها و پنداشته ها"-علوم اجتماعيشرکت سهامی انتشار--کتاب2/5/6کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208400جمعیت و شهرنشینی در ایران، جلد اول: جمعیت-علوم اجتماعيمرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی--کتاب2/5/5کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208399توسعه در آینه تحولات-علوم اجتماعيسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه--کتاب2/5/3کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208398الحافظ الخطیب البغدادی و اثره فی علوم الحدیث 392 - 463 ه-تاريخ اسلامدارالقرآن الکريم--الکترونیکی-کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208397اطلاعات شغلی در راهنمائی حرفه ای و امور استخدامی، جلد اول-علوم اجتماعيانتشارات دانشسرای عالی--کتاب2/5/2کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208396جامعه شناسی آموزش و پرورش-علوم اجتماعينشر روان--کتاب2/5/1کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208395مردم شناسی؛ روش، بینش، تجربه-علوم اجتماعينشر شب تاب--کتاب2/4/22کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208394الجیش فی العهد الحمادی 1014-1152 / 405-547 ه رساله لنیل الماجستیر-تاريخ اسلامجامعه الجزائر--الکترونیکی-کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208393بحران فراگیر سرمایه: نقد اقتصاد سرمایه داری-اقتصادنشر ژرف--کتاب5/5/26کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208392معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی (ع)-اقتصادبنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی--کتاب6/2/1کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208391سومین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی کشور-پهلوي دوم---کتاب11/1/22کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208390مجموعه قوانین و مقررات اراضی و اصلاحات ارضی-پهلوي دومانتشارات دانشور--کتاب11/2/1کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208389فدراسیون بسکتبال آماتور جمهوری اسلامی ایران-فرهنگ و تمدنکمیته داوران فدراسیون بسکتبال--کتاب23/1/10کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208388پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-فرهنگ و تمدنپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی--کتاب23/1/9کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208387تعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (ره)-فرهنگ و تمدنمرکز نشر فرهنگی رجاء--کتاب23/1/8کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
208386هنر در قلمرو مکتب-فرهنگ و تمدندفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم--کتاب23/1/7کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران