Soha

make.knowledge
گزارش خطا
کتابخانه تخصصی علوم حدیث

کتابخانه تخصصی علوم حدیث

37,939 عنوان / 25,121 موضوع / 0 نسخه دیجیتال

بن‌ مایه‌ های‌ قرآنی‌ امامت‌ در کتاب‌ الحجه‌ کافی‌

موجود در کتابخانه تخصصی علوم حدیث

نویسنده

موضوع-

راهنمای مکان کتاب-

نوع منبعپایان نامه

تاریخ تولید2021-01-14

توصیفگرامامت‌ -- جنبه‌ های‌ قرآنی‌

دانشگاهدانشگاه‌ قرآن‌ و حدیث‌ (پردیس‌ تهران‌)

رشته تحصیلیعلوم‌ و معارف‌ نهج‌ البلاغه‌

سال تحصیل1394

چکیدهیکی‌ از قرائن‌ ناپیوسته‌ برای‌ فهم‌ آیات‌ قرآن‌ کریم‌، روایاتی‌ است‌ که‌ در توضیح‌ و تبیین‌ آیات‌ از پیامبر گرامی‌ اسلام‌ و امامان‌ معصوم‌ :رسیده‌ است‌ .بررسی‌ روایات‌ منقول‌ از معصومین‌ :خواه‌ به‌ لحاظ معصومی‌ خاص‌، خواه‌ به‌ لحاظ راوی‌ خاص‌ تلاشی‌ است‌ در جهت‌ شناخت‌ عصر صدور روایت‌، نیازهای‌ مردم‌ در آن‌ دوره‌ و نیز شیوه‌ معصوم‌ در بیان‌ آموزه‌های‌ دینی‌.احادیث‌ موجود در جوامع‌ حدیثی‌، نمایانگر نگرش‌ امامان‌ :و صحابه‌ ایشان‌ به‌ مؤلفه‌های‌ دانش‌ تفسیر قرآن‌ می‌باشد که‌ بایستی‌ بدون‌ هیچ‌ پیش‌فرضی‌ مورد بازشناسی‌ و تحلیل‌ قرار گرفته‌ تا نظریه‌ تفسیری‌ اصیل‌ اهل‌ بیت‌ :خودنمایی‌ کند؛ این‌ نظریه‌ ناب‌، معیاری‌ خواهد بود برای‌ راستی‌آزمایی‌ دیگر نحله‌های‌ تفسیری‌، روشن‌ است‌ که‌ انتقال‌ این‌ احادیث‌ از امامان‌ :به‌ نسل‌های‌ بعدی‌ توسط راویان‌ متعدد و مختلفی‌ انجام‌ شده‌ است‌ از این‌ رو راویان‌ شیعی‌ نقش‌ تاریخی‌ و فرهنگی‌ مهمی‌ در فرآیند انتقال‌ تراث‌ قرآنی‌ ائمه‌ :ایفا کرده‌اند.کتاب‌ الحجة کافی‌ از روایاتی‌ که‌ دربردارنده‌ آیات‌ قرآنی‌ بوده‌، استفاده‌ فراوان‌ نموده‌ است‌، تا زوایای‌ گوناگون‌ مباحث‌ امامت‌ که‌ امری‌ بدیهی‌ و آشکار است‌، تبیین‌ گردد.با توجه‌ به‌ اینکه‌ روایات‌ تفسیری‌ آن‌ دچار آسیب‌های‌ سندی‌ همچون‌ ضعف‌ راوی‌، ناشناخته‌ بودن‌ راوی‌، ارسال‌ و رفع‌ است‌، لازم‌ بود به‌ برون‌رفت‌ از آسیب‌ها، بررسی‌ مشابه‌یابی‌ و شناخت‌ احادیث‌ معتبر و منبع‌شناسی‌ بپردازیم‌.این‌ نوشتار به‌ بیان‌ شناخت‌ گونه‌های‌ روایات‌ تفسیری‌، آشنایی‌ با آموزه‌های‌ هدایتی‌ راه‌یافته‌ به‌ این‌ روایات‌، شناخت‌ آسیب‌های‌ احتمالی‌ راه‌یافته‌ و راه‌های‌ برون‌رفت‌ از آسیب‌ پرداخته‌، تا جایگاه‌ بلند و رفیع‌ امامت‌ آشکار گردد.

کلیدواژه ها -

TARSiM.inc